Avocatoo RO

Procedura cu privire la cererea de valoare redusa

4 minute • Redactia • 30 martie 2017


Procedura cererii de valoare redusa este reglementată de Codul de procedură civilă prin art. 1025 și urm. și este o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun. Ea se aplică pentru solutionarea cererilor al căror obiect are o valoare de până la 10.000 lei inclusiv.

Important de menționat este faptul ca această procedură specială are un caracter facultativ, reclamantul putând alege această procedură sau cea de drept comun.

Condiții de admisibilitate

Pe lângă condițiile generale de exercitare a acțiunii civile (formularea unei pretenții, interesul, calitatea procesuală și capacitatea procesuală), cererea de valoare redusă trebuie să îndeplinească și anumite condiții speciale, precum:

  • Valoarea creanței

Așa cum rezultă din art. 1025 și urm. din Codul de procedură civilă, valoarea obiectului cererii nu trebuie să depășească suma de 10.000 lei, cu excluderea dobânzilor și a altor venituri accesori, precum și a cheltuielilor de judecată.

  • Natura dreptului patrimonial

Prin această procedură pot fi valorificate „orice drepturi evaluabile în bani cu o valoare de până la 10.000 lei la data sesizării instanței.”[1]

Procedura nu se aplică cererilor în materie fiscală, vamală sau administrativă și nici următoarelor cereri referitoare la:

  • starea civilă sau capacitatea persoanelor;
  • drepturi patrimoniale născute din raporturile de familie;
  • moștenire;
  • insolvență;
  • asigurări sociale;
  • dreptul muncii;
  • arbitraj;
  • atingerile aduse drepturilor aferente personalității,

Sesizarea instanței

Competența  materială aparține judecătoriei, potrivit art. 1027 alin. (1) din Codul de procedură civilă, iar cea teritorială este cea de drept comun (de regulă, instanța de la domiciului/sediul pârâtului).

Sesizarea instanței se face, de regula, prin completarea formularului – tip de cerere, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 359/C/2003.

Dacă formularul de cerere nu a fost completat corect ori informațiile nu sunt suficient de clare, instanța va pune în vedere reclamantului să completeze/modifice formularul sau să furnizeze informațiile sau înscrisurilor corespunzătoare. În situația în care reclamantul nu se conformează dispozițiilor instanței în termenul de 10 zile, cererea se va anula. Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, în termen de 15 zile.

Formularul de cerere completat corect se va comunica pârâtului, care va fi obligat să răspundă în termen de 30 de zile prin utilizarea formularului de răspuns sau prin formularea întâmpinării în forma prevăzută de lege.

Pârâtul poate formula și cerere reconvențională. Dacă cererea reconvențională nu poate fi soluționată în cadrul procedurii speciale, aceasta va fi disjunsă și judecată potrivit dreptului comun.

Cererea de valoare redusă se timbrează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2000 lei sau cu 200 lei, dacă valoarea depășește 2000 lei.

Procedura de judecată.  Particularități.

Procedura cu privire la cererea cu valoare redusă este scrisă, iar citarea părților nu este obligatorie.

Dacă instanța consideră înfățișarea părților necesară sau una dintre părți a solicitat acest lucru, se poate dispune citarea părților. Cu toate acestea însă, instanța poate să refuze o astfel de cerere în situația în care consideră că, raportat la împrejurările cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

Cererea se soluționează în camera de consiliu, inclusiv în situația în care s-a dispus citarea părților.

Cu privire la probe, art. 1029 alin. (9) din Codul de procedură civilă precizează că se pot încuviința și alte probe în afara înscrisurilor. Totuși, nu pot fi încuviințate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporționate fața de valoarea cererii.

Cu privire la cheltuielile de judecată, art. 1031 alin. (2) din Codul de procedură civilă precizează că instanța nu va acorda părții cheltuieli de judecată care nu au fost necesare sau au avut o valoare disproporționată.

Hotărârea primei instanțe prin care este admisă cererea de valoare redusă este executorie de drept.

Hotărârea instanței poate fi atacată numai cu apel, în termen de 30 zile de la comunicare. Pentru motive temeinice, instanța de apel poate să suspende executarea silită,  cu condiția să se consemneze o cauțiune de 10% din valoarea contestată.

Hotărârea instanței de apel este definitivă.

Precizăm, de asemenea, că, potrivit art. 1026 alin. (3) din din Codul de procedură civilă, atunci când cererea nu poate fi soluționată potrivit procedurii speciale, instanța îl va informa în acest sens pe reclamant, iar dacă acesta nu își retrage cererea, aceasta va fi judecată potrivit dreptului comun.

Surse:
Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Gabriel Boroi, Mirela Stancu, „Drept procesual civil”, Ed. Hamangiu, 2015, p. 848-855
[1] G. Boroi, Noul Cod, vol. II, p. 624

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *