finishing up a meeting 1098 793

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

8 minute • Cristina Dutescu • 01 ianuarie 2017


PL-x nr. 483/2016

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16001

De la obligativitatea părţilor de a soluţiona diferendul pe cale amiabilă, la posibilitatea uzitării unei asemenea proceduri, Legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator poate suferi noi modificări.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, a primit aviz favorabil de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, fără însă a primi şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Respingerea sau adoptarea modificărilor va fi hotărâtă de Camera Deputaţilor – Cameră Decizională.

Iată care sunt modificările propuse de iniţiatorii proiectului:

Art. 1 alin. (1) „Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau juridice îşi pot soluţiona conflictele de orice natură prin procedura medierii, chiar şi după declanşarea unui proces în faţa instanţei de judecată”

Alin. (11)  devine alin. (2)

Alin. 2 „Dovada încercării procedurii de mediere se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea , în cazul în care părţile au parcurs doar şedinţa de informare, sau prin procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere, conform art. 57. În cazul în care una dintre părţi refuză în scris participarea la mediere, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 alin. (1), ori nu se prezintă la data fixată pentru mediere, se întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul instanţei şi nu constituie dovadă a încercării de mediere, conform art. 601.

3) Judecătorul va recomanda părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în orice fază a judecăţii, în litigiile care, potrivit legii, pot face obiectul procedurii de mediere, conform art. 227 alin. (2) Cpc.

Alin. (13)  devine alin. (4)„Judecătorul, procurorul, notarul public, avocatul, executorul judecătoresc şi consilierul juridic, recomandă părţilor, respectiv părţii pe care o reprezintă, soluţionarea amiabilă a litigiului, respectiv a conflictului, prin procedura medierii, potrivit legii speciale.

Alin. (2) devine alin. (5).

(6) „În litigiile dintre consumatori şi comercianţi în materie de consum, procedura medierii se aplică în mod corespunzător.

Alin (3) devine alin (7), alin.(4) devine alin. (8), alin. (5) devine alin. (9), fără a suferi modificări.

Art. 12 va fi completat astfel:

i). Corpul profesional al mediatorilor judeţean din care face parte;

j). formarea profesională continuă;

k).denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator;

l).date de contact ale mediatorului sau formei de exercitare (nr.telefon, nr.fax, adresă e-mail).

Art. 17 alin. (2) „Consiliul de mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, ale regulamentului său de organizare şi funcţionare şi ale statutului profesiei de mediator.”

Art. 18 alin. (2) „Consiliul de mediere înfiinţează Institutul de formare continuă, în vederea creşterii calităţii pregătirii profesionale continue a mediatorilor autorizaţi.”

Art.24. alin.(1) Mediatorii se pot constitui în asociaţii profesionale locale sau naţionale, având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statuturilor şi, pot adera la asociaţii profesionale internaţionale în condiţiile legii.

(2) Totalitatea mediatorilor, autorizaţi de către Consiliul de mediere constituie Corpul profesional al mediatorilor din România (C.P.M.R.).

(3) Corpul profesional al mediatorilor din fiecare judeţ (C.P.M.J.), respectiv din Municipiul Bucureşti(C.P.M.B) este constituit din toţi mediatorii care au sediul profesional principal/secundar înregistrat în judeţul respectiv sau în Municipiul Bucureşti.

(4) CPMR va avea un reprezentant în relaţia cu sistemul judiciar la nivelul fiecărei Curţi de Apel din România.

(5)Organizarea CPMR în structuri judeţene şi pe lângă Curţi de Apel se va face conform Statutului profesiei de mediator.

Art.41 alin. (1) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.

Art. 43 alin. (21) În procesele şi cererile în materie civilă, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile vor încerca soluţionarea litigiului prin mediere.

Art.58 alin. (2) Acordul părţilor nu trebuie să cuprindă prevederi contrare legii şi ordinii publice. În condiţiile în care legea impune îndeplinirea unor condiţii de fond şi formă, legalitatea acordului de mediere poate fi verificată şi atestată fie de avocaţii părţilor sau de către un notar public, în situaţia în care acestea au fost asistate pe parcursul procedurii de mediere, fie de un alt avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părţilor.

(7) Înţelegerea părţilor are caracter obligatoriu pentru ele, iar acordul de mediere întocmit în condiţiile alin. (2) constituie titlu executoriu.

(8) În caz de neexecutare de bună voie a obligaţiilor, respectiv a clauzelor stabilite prin acordul de mediere încheiat în condiţiile alin. (2), partea interesată poate să solicite executorului judecătoresc, îndeplinirea tuturor formalităţilor în vederea punerii în executare a acordului de mediere.

Art.59 alin. (2) Părţile sau partea interesată se pot/se poate înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere, îndeplinind procedurile legale, să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor. Competenţa aparţine fie judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa, ori, după caz, sediul oricare dintre părţi, fie judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul unde a fost încheiat acordul de mediere. Hotărârea prin care instanţa încuviinţează înţelegerea părţilor se dă în cameră de consiliu şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii. Dispoziţiile art. 438-441 din Legea nr. 134/2010 privind codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(3) Judecătorul dacă consideră necesar solicită prezenţa tuturor părţilor.

Alin.(3) devine alin. (4)

Art.601 alin.(1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au încercat procedura medierii, în următoarele materii: (se menţin enumerările din Legea în vigoare)

Art.602  alin. (1) Etapa de informare şi analiză de conflict din cadrul procedurii de mediere, incluzând şi formalităţile pentru convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Prevederile art. 2.532 pct.7 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art.61 alin.(3) În cazurile prevăzute la alin. 601, dacă odată cu primirea cererii de chemare în judecată, reclamantul nu a depus dovada că s-a încercat soluţionarea conflictului prin mediere, instanţa, odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, va solicita atât reclamantului, cât şi pârâtului să depună dovada că au încercat soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului, dacă o astfel de încercare a avut loc.

(4) În cazul în care până la data la care judecătorul fixează prin rezoluţie, potrivit art. 201 alin. (3) Cod procedură civilă, primul termen de judecată, niciuna din părţi nu comunică instanţei dovada prevăzută la alin. (2), instanţa va solicita părţilor depunerea acesteia până la primul termen de judecată.

(5) În cazul în care la primul termen de judecată părţile nu depun dovada că au încercat soluţionarea conflictului  prin mediere, instanţa de judecată competentă va respinge cererea ca prematur introdusă/inadmisibilă.

Art. 63 alin. (2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale, caz în care se va restitui 50% din taxa achitată.

 Art. 65 alin. (2) Autoritatea tutelară competentă întocmeşte şi eliberează, la cererea mediatorului cu care părţile au încheiat contractul sau la cererea oricăreia dintre părţi, raportul de anchetă psiho-socială care este comunicat solicitantului.

Art.76 Judecătorul, în baza rolului activ, cu aplicarea dispoziţiilor art. 227 Cod procedură civilă, dispune transmiterea părţilor la mediere, în cauzele ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii şi care se află pe rolul primei instanţe de judecată de mai mult de 18 luni de la investirea acesteia, fără a fi soluţionate, exceptând cauzele în care acestea au încercat soluţionarea prin mediere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *