legea internship ului 2017 1

Așteptarea ia sfârșit – Legea internshipului, promulgată

6 minute • Raluca Dumitrascu • 14 septembrie 2017


Miercuri, 13 septembrie 2017, Guvernul a adoptat un proiect de lege care reglementează programele de internship in Romania. Acest proiect legislativ aduce o noutate și anume, contractul de internship, prin intermediul căruia o persoana fizică (internul) se obligă să se pregătească profesional și să desfășoare o activitate pentru și sub autoritatea unei persoane juridice denumită organizație gazdă, care se obligă să îi asigure o indemnizație lunară netă și toate condițiile necesare dobândirii de abilități practice.

Astăzi vorbim deja despre Legea internshipului, promulgată sub denumirea de Lege 176/2018.
Ce reprezinta programul de internship?

In sensul acestui proiect de lege, programul de internship reprezintă activitatea specifică desfăşurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţii gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea
abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.

Care sunt avantajele unui program de internship?

Avantajele reglementarii acestor programe sunt numeroase. Unul dintre ele este că perioada în care internul a desfăşurat activitatea se consideră vechime în muncă, iar activitatea este remunerată. Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii, iar internul nu poate incheia decat un singur contract de internship cu aceeași organizatie gazdă. Activitatea in timpul programului  este de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de cinci zile, urmate de două zile consecutive de repaus.
Activitatea internului este evaluata pe baza unui referat al programului de internship, întocmit de îndrumător, care va cuprinde descrierea activităților desfășurate de intern și modul de îndeplinire al acestora. Certificatul de internship eliberat la finalul programului poate atesta inclusiv efectuarea practicii de specialitate obligatorii prevăzute în planul de învățământ. Anterior începerii activității, organizația gazdă înregistrează contractul de internship în registrul electronic de evidență corespunzător.
Un alt avantaj al acestor programe este ca, in urma evaluării internului, conducătorul organizației gazdă poate decide angajarea internului cu contract individual de muncă, în condițiile legii, ținând cont de posturile vacante din organizație și competențele dobândite de intern.
Certificatul de internship poate atesta inclusiv efectuarea practicii de specialitate obligatorii prevăzute în planul de învățământ, în conformitate cu Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților.

Ce drepturi şi obligatii are un intern?

Pe parcursul desfășurării programului de internship, internul are anumite drepturi si obligatii. 

 • Drepturi:
  a) să primească indemnizația lunară netă din partea organizației gazdă în cuantumul stipulat în contractul de internship;
  b) să beneficieze de asistenţa şi coordonarea îndrumătorului desemnat de organizația gazdă;
  c) să i se stabilească activități al căror nivel de complexitate pot să evolueaze treptat pe parcursul programului de internship;
  d) să i se asigure resursele materiale necesare pregătirii sale profesionale şi perfecţionării cunoştinţelor sale practice;
  e) să beneficieze de acces la informaţii care să-i permită consolidarea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor;
  f) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii și consolidării cunoştinţelor teoretice şi practice;
  g) să participe la formele de pregătire desfășurate de organizație gazdă, după caz;
  h) să beneficieze de evaluare obiectivă;
  i) să primească referatul de evaluare şi certificatul de internship;
  j) să conteste referatul de evaluare dacă este nemulţumit de rezultatul evaluării;
  k) alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship;
 • Obligatii:

a) să respecte sarcinile date de îndrumătorul său în cadrul activităţilor întreprinse, în conformitate cu prevederile contractului de internship și cu fișa de internship;
b) să îl consulte pe îndrumător pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derulării programului de internship;
c) să respecte normele de confidenţialitate în desfăşurarea activităţii sale;
d) să respecte prevederile regulamentelor interne;
e) să respecte normele de securitate și sănătate în muncă și cu respectarea normelor pentru situații de urgență;
f) alte obligații care decurg din contractul de internship, și respectiv, din fișa de internship, încheiate între părți.

Ce beneficii au potențialii angajatori?

Pentru stimularea ocupării forței de muncă se constituie Fondul pentru Acordarea Primei de Angajare (FAPA).  Persoanele juridice care în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship încheie un contract de muncă cu persoana care a desfășurat programul de internship, primesc la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 de lei per angajat, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 24 de luni. Acest lucru nu se aplica însă în cazul instituţiilor si al autorităţilor publice.

In ce constă remunerația oferită?

Internul are dreptul la o indemnizație lunară netă de internship, din partea organizației gazdă, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship.  Indemnizația de internship a internului, stabilită prin contractul de internship, este egală cu cel puțin 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Cand încetează contractul de internship?

Contractul de internship încetează în următoarele condiții:

a) la expirarea termenului stabilit în contract;
b) de comun acord;
c) când organizația gazdă își încetează activitatea;
d) prin reziliere, de plin drept, in caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute in contractul de internship de către una dintre părți, în măsura in care la notificarea adresata de partea lezata, partea in culpa nu depune diligentele necesare pentru executarea in mod corespunzător a obligațiilor ce îi revin potrivit obligațiilor contractuale, in termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării;
e) prin încheierea unui contract de muncă între părți, conform prevederilor Codului muncii, Legea Nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) prin denunțarea unilaterala de către oricare dintre părți, în situații justificate, pe baza unei notificări prealabile transmise cu cel puțin 15 zile înainte de data propusa pentru încetare.

-> -> Uite aici forma promulgată! <- <- 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *