lawyer 1

Rolul avocatului în procesul penal – participant

6 minute • Luminita Sima • 25 martie 2017


Avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic. El promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului. Exercitarea profesiei sale presupune asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.

Avocatul, conform art. 29 C.p.p., este participant în procesul penal, având un rol determinat (chiar determinant) în cursul procesului penal, inclusiv începând cu faza urmăririi penale, care este prima fază a procesului penal. Conf. art 10 alin(2) avocatul are dreptul să beneficieze de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării iar organele judiciare au obligaţia să asigure exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal (art. 10 C.p.p. alin.(5) ).

Avocatul are dreptul de a consulta dosarul cauzei (art. 94. C.p.p.) în orice stadiu procesual.

-alin(1).: pe tot parcursul procesului penal avocatul părţilor ai subiecţilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului; acest drept nu poate fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv.

-alin(2) : consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informaţii din dosar, precum şi de a obţine fotocopii pe cheltuiala clientului.

-alin(3) : în cursul urmăririi penale procurorul stabileşte data şi durata consultării într-un termen rezonabil; acest drept poate fi delegat organului de cercetare penala.

-alin (4) : în cursul urmăririi penale, procurorul poate restricţiona motivat consultarea dosarului, dacă prin aceasta s-ar putea aduce atingere bunei desfăşurări a urmăririi penale. După punerea în mişcare a acţiunii penale, restricţionarea se poate dispune pentru cel mult 10 zile.

-alin(5) : în cursul urmăririi penale, avocatul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care a luat cunoştinţă cu ocazia consultării dosarului.

alin(6): în toate cazurile, avocatului nu îi poate fi restricţionat dreptul de a consulta declaraţiile părţii sau ale subiectului procesual principal pe care îl asistă ori îl reprezintă.

alin(7): în vederea pregătirii apărării, avocatul inculpatului are dreptul de a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului de urmărire penală în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi privind măsurile privative sau restrictive de drepturi, la care avocatul participă.

alin(8): dispoziţiile acestui articol se aplică în mod corespunzător cu privire la dreptul părţilor şi al subiecţilor procesuali principali de a consulta dosarul.

Conform dispoziţiilor art. 109 alin(2) suspectul sau inculpatul are dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte cât şi în cursul audierii, iar organul judiciar, când considera necesar, poate permite acestuia să utilizeze însemnări şi notiţe proprii.

În cursul urmăririi penale, avocatul persoanei vătămate, al părţii civile sau al părţii responsabile civile poate solicita (ca şi avocatul suspectului sau inculpatului) să fie înştiinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecatorul de drepturi şi libertati.

In art. 204 C.p.p.calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale – la alin.(8) se dispune ca obligatorie acordarea asistenţei juridice pentru inculpat de un avocat, ales sau numit din oficiu. În cazul reţinerii, avocatul suspectului sau inculpatului are dreptul de a comunica direct cu acesta, in condiţii care să asigure confidenţialitatea (art. 209 alin.(9) C.p.p.).

În toate cazurile, în procedura camerei preliminare, pentru soluţionarea căilor de atac suspectul sau inculpatul va fi obligatoriu asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu (art. 205 alin(8) C.p.p.). La fel, conform art. 214 alin(3) C.p.p., în cazul luării măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră preliminară sau de instanţa de judecată, prezenţa avocatului inculpatului (şi participarea procurorului) sunt obligatorii.

Camera preliminară, art. 344 alin(3) C.p.p. – măsurile premergatoare. În cazurile prevăzute de art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, in funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de catre organele de urmarire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

În faza de judecată, părţile, persoana vătămata, reprezentanţii acestora, avocaţii şi experţii desemnati în cauză au dreptul de a lua cunoştinţă de actele şi conţinutul dosarului.

Art. 353 alin(1) C.p.p. – citarea la judecată. Judecata poate avea loc numai dacă persoana vătămată şi părţile sunt legal citate şi procedura este îndeplinita. Inculpatul, partea civila, partea responsabilă civilmente şi, după caz, reprezentanţii legali ai acestora se citează din oficiu de către instanţă.

Art. 356 C.p.p. – asigurarea apărării. Persoana vătămată, inculpatul, celelalte părţi şi avocaţii acestora au dreptul sa ia cunoştinţă de actele dosarului în tot cursul judecăţii.

Art. 480 alin(2) C.p.p. – condiţiile de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei. La încheierea acestui acord asistenţa juridică este obligatorie.

Art. 484 alin(2) C.p.p. – procedura in faţa instantei la recunoaşterea vinovăţiei. Instanţa se pronunta asupra acordului de recunoastere a vinovatiei prin sentinta, in urma unei proceduri necontradictorii, in sedinta publica, dupa ascultarea procurorului, a inculpatului si avocatului acestuia, precum si a partii civile, daca este prezenta.

Fiind considerată o activitate procesuala complexă, apărarea impune ca la eforturile persoanei ce luptă pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale să se alăture şi participarea unui apărător, care poate fi o persoană aleasă sau numită în procesul penal în scopul de a ajuta părţile să-şi apere interesele ocrotite de lege. Pentru ca avocatul sa devina apărător este necesar sa fie ales de parte sau să fie desemnat din oficiu conform dispozitiilor Legii 51/1995 republicata si a dispozițiilor din Statutul profesiei de avocat.

Conform art 29 alin. (1) din L.51/1995, avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să reprezinte orice persoana fizică sau juridică, în temeiul unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte data certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidenţă.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *