Copy of Cum demisionez de la locul de munca

NOU TERMEN pentru plata amenzilor contraventionale

13 minute • Fasie Geordano • 01 august 2018


Dacă ați primit vreodată o amendă contravențională atunci (cel mai probabil) termenul de 48 de ore pentru achitarea a 50% din minimul amenzii vă este deja cunoscut. Însă, potrivit noilor reglementări în vigoare, termenul de 48 de ore se va modifica în curând.. și în sens pozitiv, mai exact la data de 24 August 2018 termenul de 48 de ore pentru plata a jumătate din minimul amenzii se va modifica la 15 zile de la data primirii/comunicării procesului verbal de contravenție.

Când intră noul termen în vigoare?

Potrivit reglementărilor aduse Legii nr. 203/2018, noul termen de 15 zile pentru plata minimului amenzii contravenționale va intra în vigoare începând cu data de 24.08.2018. Reținem că, după intrarea în vigoare a legii, orice termen de achitare a amenzii contravenționale mai mic de 15 zile prevăzut în actul constatator va fi considerat nul.
Toate articolele prevăzute de legea 203/2018 intră în vigoare începând cu 24.08.2018, mai puțin prevederile art. 1-17 care intră în vigoare abia la data de 01.01.2019.
DE REȚINUT!Este important să facem diferența între un drept și o obligație. Prelungirea termenului de la 48 de ore la 15 zile NU înseamnă că sunteți obligat să așteptați trecerea termenului de 15 zile pentru a vă putea achita amenda. Aveți posibilitatea să achitați în continuare suma minimă prevăzută în actul constatator chiar și în aceeași zi de la întocmirea lui. Termenul de 15 zile trebuie considerat drept răgaz pentru a putea efectua plata sau.. în anumite situații pentru a contesta procesul verbal desigur, pentru motive temeinic justificate.

Noua lege se aplică absolut tuturor contravențiilor?

Articolul 21 alin. (1) specifică faptul că prevederile cap. I-IV din lege se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenţionale la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule. Însă, ulterior, pe măsura dezvoltării sistemului informatic vor fi incluse cu siguranță și alte categorii de amenzi contravenționale, altele decât cele privind regimul circulației pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule.

Care ar fi scopul modificării acestui termen?

În primul rând, prin majorarea termenului de plată a amenzii contravenționale se contribuie în cele din urmă la creșterea venitului la bugetul local. În al doilea rând, numărul contestațiilor ce se află pe rolul instanțelor de judecată ar putea să scadă semnificativ ceea ce înseamnă că judecătorii vor avea mai puține bătăi de cap cu plângerile contravenționale (care în prezent sunt numeroase).

Ce trebuie să știu despre Legea 203/2018?

Potrivit art. 2 din Legea 203/2018:
1. se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenţionale;
2. se reglementează obligaţia utilizării unei serii de evidenţă unică a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, denumit în continuare proces-verbal de contravenţie;
3. se instituie titlul de creanţă electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenţie, stabilite de prezenta lege;
4. se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice.

Unde voi putea achita amenda contraventionala?

Art. 6 din Legea nr. 203/2018 prevede că ahitarea amenzii contraventionale se poate face la orice unitate a Trezoreriei Statului, a casieriile unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau la alte entităţi prevăzute de lege, indiferent de domiciliul persoanei fizice.

Ce trebuie să conțină documentele de plată a amenzii contravenționale?

Articolul 7 din lege enumeră în principal ce trebuie să apară pe documentul de plată a amenzii contraventionale respectiv:
a) seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie;
b) codul numeric personal al contravenientului, dacă persoana are atribuit un asemenea cod;
c) contul sau codul IBAN al contului unic;
d) suma plătită;
e) data plăţii;
f) alte informaţii necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi.

Se modifică procesul verbal de contravenție?

Procesul verbal de constatare a contravenței va suferi câteva mici modificări ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 203/2018 și anume:
Pe lângă informaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, procesul verbal de constatare a contraveției va cuprinde şi următoarele informaţii necesare efectuării plăţii precum:
a) seria de evidenţă unică a procesului-verbal de contravenţie;
b) contul unic şi codul IBAN al acestuia;
c) suma de plată reprezentând amenda aplicată;
d) suma de plată reprezentând jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege;
e) alte informaţii necesare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi, care nu afectează drepturile contravenientului.
Modelul procesului verbal de contravenție urmează a fi aprobat prin norme de aplicare prevăzute de prezenta lege.

Am fost sancționat contravențional înainte de 24.08.2018. Ce termen mi se aplică?

Dacă ați fost sancționat contravențional înainte de intrarea în vigoare a legii 203/2018 trebuie să aveți în vedere că, potrivit art. 22 din lege, procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a prezentei legi precum și aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare. Acestea fiind spuse, noua lege (deocamdată) nu vă este aplicabilă dacă fapta contravențională a fost constatată înainte de 24.08.2018 dvs. având însă posibilitatea de a achita jumătate din minimul amenzii prevăzut în actul constatator în termen de 48 de ore.
Am specificat anterior că noua lege nu vă este aplicabilă (deocamdată) deoarece cu privire la această chestiune s-a ridicat deja în spațiul juridic virtual problema constituționalității legii 203/2018. Potrivit art. 15 din Constituția României „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”, iar legiuitorul nu are posibilitatea să cenzureze prevederile constituționale. Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 203/2018 prevede că „ Pentru procesele-verbale întocmite anterior intrării în vigoare a prezentei legi, aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale se supun prevederilor legale în vigoare la momentul întocmirii actului de constatare.” Momentul întocmirii actului de constatare poate fi așa cum am arătat, înainte de data intrării în vigoare a legii și atunci ce se întâmplă?
Articolul care prevede posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în 15 zile reprezintă o normă favorabilă astfel încât ne punem întrebarea dacă nu cumva se încalcă art. 15 din Constituție. În acest sens se poate invoca excepția neconstituționalității doar pe calea inițierii unui proces. Sursa: aici
FOARTE IMPORTANT!
Art. 22 alin. (2) din lege prevede că, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege chiar și în acele situații în care actul normativ de stabilire a contravențiilor NU prevede în mod expres aceasta posibilitate. Se înțelege că aveți posibilitatea să achitați jumătate din minimul amenzii, în termenul de 15 zile, chiar dacă acest lucru nu reiese (din diferite motive) scriptic din actul constatator al contravenției.

Mi s-a respins plângerea. Cât va trebui să plătesc?

În cazul în care ați contestat în instanță amenda, iar cererea vi s-a respins; trebuie să aveți în vedere că va trebui să plătiți integral suma prevăzută în procesul verbal de constatare a contravenției astfel încât nu mai sunteți în beneficiul termenului de 15 zile pentru a achita jumătate din minimul amenzii.

Ce altceva ar mai trebui să știu?

Alineatul (7) al articolului 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor către
organele fiscale în termen de 90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor-verbale nu împiedică executarea silită a acestora, în condiţiile în care nu a intervenit prescripţia executării.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
La articolul 109, alineatele (5)-(8) se abrogă . 3. La articolul 120, alineatele (2) şi (3) se
abrogă.
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz.
2. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul.
3. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.
4. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins.
Articolul 16
(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu:

  • data şi locul unde este încheiat;
  • numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
  • numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului,
  • descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
  • indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
  • indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
  • posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ;
  • termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea

5. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 17
Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 18
Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (11). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la poliţişti, jandarmi sau poliţişti locali.
7. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.
8. La articolul 26, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Articolul 26
(1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului verbal, copia de pe acesta se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în procesul verbal. Contravenientul va semna de primire.
(3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la data încheierii.
9. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 27
Comunicarea procesului-verbal se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin un martor.
10. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 28
(1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
11. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul 37
Procesul-verbal neatacat în termen precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
12. La articolul 39, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu următorul cuprins:
(31) În cazul în care contravenientul îşi schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancţiuni contravenţionale, neîncasate sau încasate parţial pentru diferenţă, precum şi orice alte acte de executare silită întocmite cu respectarea prevederilor legale.
(32) Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.
(33) Sumele încasate în cursul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (32) se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului.

În final…

Trecerea de la termenul de 15 zile de la 48 de ore este o modificare oportună având în vedere următoarele considerente: contravenientul de ”bună-credință” va avea în cele din urmă un termen mai mult decât suficient în care să poată efectua demersurile pentru plata a jumătate din minimul amenzii pentru fapta contravențională săvârșită.
Deși inițiativa este lăudabilă având în vedere faptul că se dorește eficientizarea procedurilor și totodată și scădarea numărului de litigii ce au ca obiect contestație împotriva plângerilor contravenționale; consider că aceste modificări NU vor scădea numărul contestațiilor ci dimpotrivă, contravenienții vor fi tentați să conteste în continuare aceste categorii de amenzi, din 24.08.2018 având chiar mai mult timp să facă acest lucru. Personal, consider că noua lege vine cu noutăți și modificări interesante. Aștept să văd cum se vor aplica în practică aceste prevederi și cât va dura până ce art. 22. va fi declarat neconstituțional 
E posibil ca întreaga procedură să fie eficientă sau nu… Vom vedea.

Vezi aici sau mai jos Legea nr. 203/2018. Legea privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale. 

Legea 203/2018. Legea privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contraventionale. by Avocatoo on Scribd

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *