unitati protejate

Ce este o unitate protejată și cum se înființează una?

7 minute • Dany Ristea • 30 ianuarie 2021


Conform Constituției, persoanele cu handicap se bucură de protecție specială, în sensul că le este asigurată egalitatea de șanse în vederea participării în comunitate. Astfel, acestea pot fi încadrate în muncă, conform capacității de muncă și pregătirii lor profesionale. De ce scriu despre asta? Pentru că persoanele cu handicap pot fi angajate în forme protejate, nu numai pe piața liberă a muncii, iar una dintre aceste forme este o unitate protejată autorizată.

Ce este o unitate protejată autorizată?

Conform legii 448/2006, unitatea protejată autorizată este entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum și orice formă de organizare aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap.

Destul de multe informații într-o definiție, nu-i așa? Să le luăm pe rând.

Ce poate fi o unitate protejată?

Unitatea protejată trebuie:

 1. să fie entitate de drept public sau privat;
 2. să aibă gestiune proprie;
 3. să aibă minimum 3 persoane cu handicap angajate, reprezentând cel puțin 30% din numărul total al angajaților.

Cine poate înființa o unitate protejată?

Unitățile protejate pot fi înființate nu numai de persoanele juridice, cât și de cele fizice. Unitățile protejate pot fi organizate cu sau fără personalitate juridică. Potrivit legii, în vederea autorizării, unitatea protejată poate fi:

 1. operator economic cu personalitate juridică;
 2. secție, atelier sau altă structură, fără personalitate juridică;
 3. persoană fizică deținătoare a unui document care atestă încadrarea în grad de handicap/invaliditate gradul III în situația în care:
 • este autorizată în baza unei legi speciale să activități independente, atât individual, cât și în una dintre formele de organizare ale profesiei respective;
 • este persoană fizică autorizată;
 • este membru titular al unei întreprinderi individuale/familiale.

În privința entităților prevăzute la a) și b), acestea trebuie să respecte condițiile extrase din definiția unității protejate autorizate. Astfel, pot fi unități protejate autorizate un SRL, un ONG, o secție dintr-o fabrică, etc.

Cum se înființează o unitate protejată autorizată?

Pe lângă condițiile menționate anterior, reprezentantul legal al entității solicitante sau persoana care exercită o profesie în baza unei legi speciale va depune personal sau prin poștă, la sediul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA) din municipiul București sau prin mijloace electronice, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere pentru eliberarea autorizației;
 2. act constitutiv/statut, act normativ/regulament de organizare și funcționare;
 3. certificat de înregistrare în registrul comerțului, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul special eliberat de judecătorie;
 4. certificat constatator din care să rezulte activitățile desfășurate și codurile CAEN aferente, precum și adresele punctelor de lucru, după caz;
 5. actul din care reiese codul de înregistrare fiscală;
 6. copie de pe cartea de identitate, autorizație/atestat/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea într-o formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale;
 7. un tabel cu domeniul/domeniile de activitate și personalul angajat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 a procedurii de autorizare în vigoare;
 8. alte documente:
 • raport per salariat extras, după caz, din Registrul general de evidență a salariaților, pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III, la data depunerii cererii de autorizare;
 • copii de pe contractele de muncă și fișele de post ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III;
 • copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III;
 • angajamentul reprezentantului legal al unității protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificările în urma cărora condițiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite sau cu privire la modificări ale documentelor prevăzute anterior, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii acestor modificări.

Documentele trebuie semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal cu mențiunea “conform cu originalul”, dacă sunt transmise în format fizic. Dacă transmiterea documentelor se realizează prin e-mail, acestea sunt semnate cu semnătura digitală autorizată a reprezentantului legal și nu au mențiunea “conform cu originalul”. Structura de specialitate din cadrul ANDPDCA are termen de 20 de zile lucrătoare pentru a analiza dosarul înregistrat și pentru a propune președintelui acesteia eliberarea autorizației, în baza unei note. Fiecare autorizație este înregistrată în Registrul unităților protejate și are valabilitate 3 ani.

La ce te ajută o unitate protejată?

Pentru a proteja persoanele cu handicap, în legislație a fost introdusă o prevedere prin care trebuie să angajezi aceste persoane, proporțional cu număr de angajați din companie. Dacă nu ai posibilitatea aceasta, poți plăti o sumă de bani către stat sau să achiziționezi produse de la o unitate protejată.

Ideea era tocmai că aceste unități protejate au drept scop ocrotirea persoanelor cu handicap și includerea acestora în câmpul muncii, iar tu, ca firmă, dacă tot ai nevoie să cumperi anumite produse (haine, jucării etc.) sau ai nevoie de anumite servicii (curățenie, masaj, kinetoterapie etc.), să apelezi la aceste unități protejate. Și toată lumea câștigă.

Problema a fost că în 2017 a apărut Ordonanța de urgență nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap care prevedea că nu mai ești obligat să cumperi produse de la unitățile protejate, dacă oferi o sumă de bani statului. Pe înțelesul tuturor poți citi un articol despre această modificare aici. Care a dus la dispariția masivă a unităților protejate, în 2019 fiind extrem de puține. Ulterior, în 2020 legea a fost schimbată, iar spre final am avut și o Decizie a Curții Constituționale (Decizia nr. 906/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1, 2 și 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap) prin care această modificare a fost declarată neconstituțională. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial abia pe 25 ianuarie 2021, așadar mai durează până ce va produce efecte.

Ce exemple de unități protejate avem în România?

În România, funcționează unități protejate autorizate precum:

 • Atelierul de Pânză S.R.L., care se ocupă cu fabricarea de articole confecționate din  textile, comerț cu amănuntul al florilor, plantelor;
 • Fundația Sf. Dimitrie, având ca principale activități: fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental, fabricarea hârtiei și cartonului, fabricarea articolelor de papetărie;
 • Rainbow Company Production S.R.L. (fabricarea de mobilă pentru bucătării, birouri și magazine, fabricarea de uși și ferestre din metal)
 • Royal Eurotrans S.R.L. (activități de realizare a soft-ului la comandă, activități de consultanță în tehnologia informației, activități de management a mijloacelor de calcul).

Întregul Registru al Unităților Protejate îl poți accesa aici.

Poză de pe Unsplash

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *