pexels icsa 1708936

Cum autorizezi un curs la ANC? Procedura pentru cursuri off-line și on-line.

11 minute • Monica Stoica • 17 septembrie 2021


Dacă, în mod tradițional, școlile și universitățile erau cele care dețineau monopolul asupra diplomelor, din contră, în ultimii ani, a devenit tot mai simplu să obții o calificare în orice domeniu ți-ai putea imagina. La o căutare rapidă pe Google, poți găsi cursuri de orice fel, de la limbi străine, IT, resurse umane, management și până la make-up sau chiar babysitting. Mai mult decât atât, în ultima vreme, cursurile on-line sunt din ce în ce mai căutate, în special în contextul pandemic actual. Cum autorizezi un curs la ANC, te întrebi?

Doar unele dintre toate aceste cursuri disponibile sunt recunoscute din punct de vedere legal – este vorba despre celebrele „cursuri autorizate”. Dar de ce este important ca un curs să fie autorizat și care sunt criteriile și procedura ce trebuie îndeplinite în acest sens?

Ce înțelegem prin „cursuri autorizate”?

Desigur, orice curs la care participăm permite dezvoltarea anumitor abilități. Cu toate acestea, doar anumite programe de formare profesională se bucură de recunoaștere națională și ne permit să profesăm în domeniul respectiv – este vorba despre cursurile autorizate sau acreditate.

Persoanele juridice care organizează cursuri se numesc „furnizori de formare profesională”. Potrivit Ordonanței nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, numai furnizorii de formare profesională care sunt autorizați în condițiile legii „pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională”. Furnizorii care nu sunt autorizați pot să organizeze la rândul lor diverse cursuri, însă acestea vor fi finalizate doar cu documente de absolvire proprii, nerecunoscute oficial de alte instituții.

Cum autorizezi un curs la ANC?

Pentru ca un curs sau un program să fie recunoscut la nivel național, există două posibilități:

 • fie cursurile sunt acreditate de un minister, precum Ministerul Educației sau Ministerul Muncii și Protecției Sociale,
 • fie acestea sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Autoritatea Națională pentru Calificări este o instituție publică și un organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educației, cu atribuții ce privesc activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională.

Cadrul legal de care ar trebui să ții cont dacă vrei să autorizezi un curs pe care îl organizezi este, în principiu, Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din 23 iulie 2003, aprobată prin Ordinul nr. 353/2003.

În plus, în ceea ce privește cursurile on-line, amintim Ordinul nr. 1149/2020, prin care s-a aprobat Procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line din 16 iulie 2020.

Dacă vrei să autorizezi un curs la ANC, trebuie să ții cont de mai multe condiții de eligibilitate, criterii de evaluare și elemente procedurale, pe care le găsești explicate mai jos.

Ce condiții trebuie să îndeplinești ca să autorizezi un curs la ANC

În primul rând, potrivit Metodologiei, pentru a deveni un furnizor de formare profesională autorizat, trebuie să îndeplinești cumulativ trei condiții de eligibilitate:

 • să fi înființat o persoană juridică, iar aceasta să fie legal constituită (persoanele fizice nu pot fi furnizori de formare profesională);
 • în statutul (actul constitutiv) sau în actul de înființare a persoanei juridice să fie prevăzute activități de formare profesională, adică aceasta să aibă cod CAEN 8559;
 • persoana juridică să își îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate, potrivit legislației în vigoare.

În al doilea rând, pentru a primi autorizația, furnizorii de formare profesională trebuie să respecte și niște criterii de evaluare, care au în vedere:

 • programul de formare profesională pe care vrei să îl organizezi;
 • resursele necesare desfășurării acestui program;
 • experiența furnizorului și rezultatele activității sale în alte programe de formare profesională realizate, în cazul în care acestea există.

Ca să înțelegi mai bine la ce se referă aceste criterii de evaluare, haide să le analizăm pe rând pe cele mai importante, și anume programul de formare profesională și resursele necesare.

Prima condiție: programul de formare profesională

Pentru a obține o autorizație de la ANC, trebuie mai întâi să întocmești un program de formare profesională bine pus la punct, în care să incluzi toate detaliile privind desfășurarea cursurilor respective. Acest program trebuie să includă:

 • datele de identificare a programului;
 • condițiile de acces – criteriile luate în considerare la înscrierea participanților la curs;
 • obiectivele cursului – ce competențe profesionale și aptitudini vor dobândi cursanții în urma programului de formare profesională, în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național. Potrivit Ordinului nr. 3712/1721/2018, standardele ocupaționale sunt documente întocmite pentru ocupațiile prevăzute în Clasificarea ocupațiilor din România (COR), putând fi consultate pe site-ul ANC;
 • durata de pregătire și locul de desfășurare;
 • sub ce formă va fi organizat cursul;
 • numărul preconizat de participanți;
 • planul de pregătire și programa cursului – ce va fi predat în cadrul acestui program;
 • modalitățile de evaluare a participanților – cum vor fi aceștia evaluați pentru a obține calificarea/diploma dorită.

A doua condiție: resursele necesare desfășurării programului de formare profesională

Pentru a deveni furnizor de formare profesională autorizat, trebuie să dispui de resurse umane, materiale și financiare.

În ceea ce privește resursele umane, trebuie să faci dovada că respectivul curs va fi ținut de formatori „care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire”. Cu alte cuvinte, este evident că vei avea nevoie de un specialist în resurse umane care să predea cursul de resurse umane sau de un informatician care să predea cursul de IT. În plus, formatorii trebuie să aibă și o pregătire pedagogică specifică formării profesionale a adulților (pe lângă cea de specialitate), dovedită printr-un certificat sau o diplomă de formator recunoscută de ANC.

În ceea ce privește resursele materiale și/sau financiare, trebuie în primul rând să asiguri spații adecvate pentru pregătirea teoretică și practică (spre exemplu, săli de curs sau de conferință, ateliere, laboratoare etc., în funcție de activitatea desfășurată), dotate cu echipamente de prezentare (tablă, videoproiector, calculatoare etc.) și alte tipuri de echipamente, dispozitive sau utilaje de care ar avea nevoie cursanții.

De asemenea, trebuie să te asiguri că fiecare participant va fi supravegheat și îndrumat de către formatori și că va avea acces la un suport de curs. Nu în ultimul rând, trebuie să demonstrezi că dimensiunile, dotările și organizarea spațiilor de pregătire, precum și numărul cursanților permit respectarea normelor de protecția muncii.

Cum autorizezi un curs la ANC: procedura

După ce te-ai asigurat că îndeplinești toate condițiile și criteriile amintite mai sus, poți începe să urmezi pașii procedurii propriu-zise de autorizare a cursurilor la ANC.

Pasul 1: Depunerea dosarului

Procedura de urmat în sine nu este una complicată, odată ce ai pregătite toate documentele necesare. Astfel, trebuie să depui la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare ANC din județul în care firma ta are sediul social, direct sau prin poștă, o cerere-tip de autorizare, împreună cu dosarul de autorizare.

Dosarul de autorizare trebuie să conțină o mulțime de documente, prevăzute în Anexa nr. 6 a Metodologiei din 23 iulie 2003. Pe scurt, trebuie să cuprinzi:

 • documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate – spre exemplu, certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, documente doveditoare ale plății taxelor și impozitelor, dovada achitării taxei de autorizare etc.;
 • documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare – printre altele, avizele și autorizațiile de funcționare pentru locul de desfășurare a cursurilor, lista formatorilor, CV-urile, diplomele și certificatele lor de specialitate, lista spațiilor și a dotărilor disponibile etc.

Iar acesta este modelul cererii de autorizare:

Pasul 2: Analizarea dosarului

Dacă secretariatul tehnic constată că există probleme privind documentația depusă, vei fi anunțat în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii de autorizare și vei avea o singură dată posibilitatea de a remedia neregulile, în termen de 30 de zile.

După aceea, dosarul complet va fi analizat de către comisia de autorizare și, ulterior, de doi specialiști în domeniu, în mod independent. Sunt verificate, pe rând, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de autorizare, iar dacă se constată că unele dintre acestea nu sunt întrunite, vei avea din nou un termen de câte 30 de zile pentru a dovedi contrariul.

Comisia de autorizare îți va soluționa cererea de autorizare în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau de la data remedierii neregulilor întâlnite. Această comisie va decide acordarea sau neacordarea motivată a autorizației.

Pasul 3: Acordarea sau neacordarea autorizației

Dacă cererea de autorizare a fost respinsă, poți contesta decizia comisiei în termen de 30 de zile de la comunicare. Dacă ești în continuare nemulțumit de soluționarea contestației, poți acționa în instanță, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Dacă s-a decis eliberarea autorizației, aceasta va fi valabilă timp de 4 ani. În acest timp, vei fi supus, în calitate de furnizor de formare profesională, unei proceduri de monitorizare. Astfel, prin vizite de monitorizare și prin urmărirea rezultatelor obținute de participanți în urma evaluării finale, ANC va supraveghea respectarea continuă a criteriilor de autorizare, putând chiar retrage autorizația dacă acestea din urmă nu mai sunt îndeplinite. La expirarea autorizației după 4 ani, ea poate fi reînnoită – va trebui să depui din nou dosarul, urmând aceiași pași de mai sus.

Cum autorizezi un curs on-line la ANC: procedura

Acum că am văzut care este procedura de autorizare a cursurilor „tradiționale”, trebuie menționat că aceasta este puțin diferită în cazul cursurilor on-line, aceste aspecte fiind reglementate, de altfel, prin acte normative diferite.

Condiții și criterii pentru autorizarea cursurilor on-line

Procedura pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfășoare programe de formare profesională a adulților în sistem on-line din 16 iulie 2020 se aseamănă destul de mult cu Metodologia generală prezentată mai sus. Astfel, condițiile de eligibilitate și criteriile de evaluare/de autorizare sunt, în mare, aceleași ca în cazul cursurilor tradiționale, cu toate că există și câteva diferențe.

O condiție în plus în ceea ce privește criteriile de evaluare este că programul de formare profesională trebuie să cuprindă, pe lângă detaliile deja amintite privind desfășurarea cursului (obiectivele, durata, locul, numărul de participanți, programa, modalitățile de evaluare etc.), și următoarele:

 • instrumentele folosite pentru organizarea on-line a cursului (spre exemplu, platformele utilizate – Zoom, Google meet, MS Teams etc.);
 • modalitatea de efectuare a prezenței participanților;
 • modalitățile de înregistrare și stocare a cursului și a activității fiecărui participant la program.

O altă condiție suplimentară privește formatorii – aceștia trebuie să aibă, pe lângă pregătirea pedagogică și pe cea de specialitate, și „competențe digitale dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declarație pe propria răspundere”.

Referitor la resursele materiale, se prevăd următoarele condiții:

 • furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui cursant posibilitatea să își desfășoare activitatea, îndrumat de către formator;
 • fiecărui participant trebuie să i se asigure echipamentele necesare desfășurării optime a cursului, dacă aceștia nu le dețin;
 • trebuie asigurat accesul individual la suportul de curs, care poate fi distribuit și „pe bucățele”, pe măsura parcurgerii programei, precum și, după caz, la alte materiale (bibliografie, programe informatice etc.).

Pașii de urmat ca să autorizezi un curs online la ANC

Procedura propriu-zisă de autorizare este aceeași ca în cazul cursurilor obișnuite, cu deosebirea că cererea de autorizare și dosarul pot fi depuse inclusiv prin poșta electronică (e-mail). Autorizația este, în mod identic, valabilă pe o perioadă de 4 ani.

În plus, în ceea ce privește monitorizarea activității de către ANC, furnizorii de formare profesională autorizați trebuie să dovedească faptul că activitățile de formare s-au desfășurat cu adevărat și că participanții au fost prezenți, spre exemplu prin înregistrarea cursurilor și stocarea acestor înregistrări.

Concluzie

Și… voilà! Am văzut, pas cu pas, cum poți să autorizezi un curs la Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), indiferent că este vorba despre un curs în format fizic sau unul on-line. Îndeplinind condițiile de eligibilitate, criteriile de autorizare și procedurile amintite, vei reuși să obții recunoașterea la nivel național a programului de pregătire profesională pe care vrei să-l organizezi, vei funcționa într-un cadru legal și vei atrage mai mulți cursanți.

Fotografie creată de ICSA, de la Pexels

Un răspuns

 1. Buna ziua,

  Doresc sa autorizez cinci cursuri, am lasat mai jos site ul și ma intereseaza daca pot aplica la ANC
  pentru aceste cursuri daca le efectuez la sediul firmelor cu specific de productie si nu in regim open cu locatie.

  Multumesc!

  Florin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *