4afddf4b7e7124b1c012d27ae7874d39

Drepturile pacientului potrivit legislatiei romane.

5 minute • Redactia • 25 februarie 2017


Drepturile pacientului potrivit legislatiei romane. Conștientizând cât de important este ca fiecare persoană să își cunoască drepturile conferite de lege, prin prezentul articol voi realiza o trecere în revistă a drepturilor pacientului, conform Legii nr. 46/2003.

Dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune.

Unităţile trebuie să utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale.

Dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nicio discriminare.

 Astfel, fiecare pacient, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie sociala, convingere, sex, vârsta, handicap, boală cronică, infectarea HIV etc, are dreptul să fie respectat ca persoană umană.

În situația în care considerați că ați fost discriminat, citiți articolul nostru despre discriminare pentru a știi cui vă puteți adresa cu o plângere.

De asemenea, puteți introduce acțiune la instanta de judecată pentru a fi despăgubiți pentru faptele ilicite la adresa personalității dumneavoastră și pentru discriminare.

Dreptul pacientului la informaţia medicală.

Acesta cuprinde:

 • dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza
 • dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate
 • dreptul pacientului internat de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării
 • dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă
 • dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său
 • dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală

Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Dreptul pacientului la consimțământ

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa. Consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.

Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

Dreptul pacientului de a nu fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său

Consimțământul nu este necesar în situația în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

 

Drepturile pacientului la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată 

Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

 

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

 • dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
 • dreptul de a alege cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
 • dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri
 • dreptul femeii de a decide dacă dorește să aibă sau nu copii, cu excepția situației în caresarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei, situația în care dreptul femeii la viață este prioritar.

Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale

 • dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu
 • dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 • dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului
 • dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate

 

Sancțiuni

Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezentul articol și în Legea nr. 46/2003 atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

Sursa: Legea nr. 46/2003.

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *