contract 1

Elementele esențiale ale unui contract de muncă

4 minute • Laura Diaconescu • 24 iulie 2017


Art. 10
Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

 Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.
Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
Contractul individual de muncă este alcătuit din următoarele elemente esențiale:
► identitatea părților
► locul de muncă
► sediul, sau după caz, domiciliul angajatorului
► felul muncii
► criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului
► data de la care contractul urmează să-și producă efectele
► durata contractului
► durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul
► condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
► riscurile specifice postului
► salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului
► durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână
► durata perioadei de probă.
 
În afară de aceste elemente esențiale, contractul individual de muncă poate să mai  conțină și niste clauze specifice.
Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a). Clauza cu privire la formarea profesională
Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligațiile părților, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților şi fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de munca.
b). Clauza de neconcurență
La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot negocia și cuprinde în contract o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizații de neconcurență lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurență. (Art. 21, Codul muncii)
c). Clauza de mobilitate
Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc ca, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații suplimentare. (Art. 25, Codul muncii)
d). Clauza de confidențialitate
Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. (Art. 26, Codul muncii)
 
Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.
Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul muncii.

Art. 41, alin 3
Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:
a) durata contractului;
b) locul muncii;
c) felul muncii;
d) condiţiile de muncă;
e) salariul;
f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.
 

 
 

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *