Monitorul Oficial Avocatoo

Monitorul Oficial nr. 590, 591, 592, 593, 594, 595 din 12 iulie 2018

9 minute • Monitorul Oficial • 13 iulie 2018


Monitorul Oficial nr. 590 din 12 iulie 2018

Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 și art. 6 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
Nr. 150 din 27-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
Nr. 175 din 29-Martie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 344 alin. (2)-(4), art. 345, art. 346 alin. (1), (2), (41) și (42), art. 347 alin. (1), (3) și (4) și art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală
Nr. 200 din 03-Aprilie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. 1 din Codul penal din 1969
Nr. 201 din 03-Aprilie-2018
Ministerul Apărării Naționale
Ordin pentru modificarea și completarea unor acte normative privind reglementarea unor aspecte referitoare la constituirea dreptului de folosință asupra unor terenuri ce fac obiectul unor programe de construire de locuințe proprietate personală
Nr. M.108 din 29-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 591 din 12 iulie 2018

Parlamentul României
Hotărâre privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție
Nr. 24 din 04-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 592 din 12 iulie 2018

Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme – COM (2018) 185 final
Nr. 87 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi – COM (2018) 209 final
Nr. 88 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului – COM (2018) 213 final
Nr. 89 din 05-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii publice și alte drepturi de asigurări sociale, art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale și art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Nr. 198 din 03-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor
Nr. 490 din 05-Iulie-2018
Ministerul Finanțelor Publice
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 2490 din 05-Iulie-2018
Ministerul Economiei
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 653 din 30-Mai-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Uzina de Produse Speciale Dragomirești – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A. București, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Nr. 1768 din 11-Iunie-2018

Monitorul Oficial nr. 593 din 12 iulie 2018

Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere – COM (2018) 274 final
Nr. 94 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) – COM (2018) 234 final
Nr. 91 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi – COM (2018) 336 final
Nr. 102 din 05-Iulie-2018
Senatul României
Hotărâre privind propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor și de abrogare a Directivei 2005/45/CE – COM (2018) 315 final
Nr. 98 din 05-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, în integralitatea sa
Nr. 285 din 26-Aprilie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală
Nr. 475 din 28-Iunie-2018
Ministerul Afacerilor Interne
Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situația centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condițiilor de detenție
Nr. 74 din 10-Iulie-2018

Monitorul Oficial nr. 594 din 12 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Nr. 166 din 10-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Nr. 533 din 10-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare
Nr. 169 din 10-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică – S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică“ prin transformare
Nr. 536 din 10-Iulie-2018
Curtea Constituțională a României
Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (55) și (510) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Nr. 128 din 20-Martie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind recunoașterea Asociației Folclorice „Someșul Napoca“ ca fiind de utilitate publică
Nr. 491 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții
Nr. 492 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
Nr. 494 din 05-Iulie-2018
Guvernul României
Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României“, aflată în subordinea Băncii Naționale a României
Nr. 497 din 05-Iulie-2018
Ministerul Educației Naționale
Ordin privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare
Nr. 4115 din 09-Iulie-2018
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
Ordin privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare
Nr. 1151 din 09-Martie-2018

Monitorul Oficial nr. 595 din 12 iulie 2018

Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
Nr. 163 din 10-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
Nr. 530 din 10-Iulie-2018
Parlamentul României
Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Nr. 168 din 10-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind revocarea doamnei Cristiana Barbu din calitatea de membru al Consiliului de administrație și din funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Nr. 231 din 12-Iulie-2018
Președintele României
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Nr. 535 din 10-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea doamnei Gheorghița-Daniela Barbu din funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Nr. 232 din 12-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind numirea doamnei Gheorghița-Daniela Barbu în calitatea de membru al Consiliului de administrație și în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă
Nr. 233 din 12-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Mirel-Nicolae Lazăr, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Nr. 235 din 12-Iulie-2018
Primul-Ministru
Decizie pentru numirea doamnei Elena Solomonesc în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Nr. 234 din 12-Iulie-2018
Banca Națională a României
Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei și în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2018
Nr. 19 din 09-Iulie-2018

Un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *