Dividende

Repartizarea trimestriala a dividendelor – cum scoti mai usor bani din firma

7 minute • Ana-Maria Udriste • 16 iulie 2018


Incepand cu 15.07.2018 antreprenorii pot scoate mai usor bani din societate, fara sa astepte finalului anului pentru a repartiza dividendele.
Conform Legii nr. 163/2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 595 din data de 12 iulie 2018, asociații au acum posibilitatea de a repartiza profitul societății, sub formă de dividende, trimestrial.
Potrivit documentului, pe care îl găsiți mai jos, ”Repartizarea  profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve­ disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve”.
Bineînțeles, acest lucru înseamnă că trebuie respectate toate prevederile de la repartizarea dividendelor, inclusiv plata impozitelor și a taxelor aferente la momentul distribuirii și repartizării acestora.
Legea poate fi vizualizată mai jos.

Lege repartizare dividende trimestrial by Avocatoo on Scribd


LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare interimare drept creanţe faţă de acţionari, respectiv asociaţi.”
2.La articolul 19, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
“(31) Repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz.
(32) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar potrivit alin. (31) trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun în acest scop.”
3.La articolul 28, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:
“(81) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare.”
4.După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:
“Art. 341
(1) Situaţiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii.
(2) Situaţiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii.”
Art. II
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pot plăti în mod opţional trimestrial în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul anului urmând să se facă prin situaţiile financiare anuale. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.”
2.La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:
“(21) În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi sau acţionari în cursul anului financiar, situaţiile financiare anuale vor evidenţia dividendele atribuite parţial şi vor regulariza diferenţele rezultate, în mod corespunzător.
(22) În cazul în care asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende, în urma regularizării operate în situaţiile financiare anuale, acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. În caz contrar, asociaţii sau acţionarii datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.”
3.La articolul 67, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Dividendele plătite contrar dispoziţiilor alin. (2), (21), (22) şi (3) se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.”
4.La articolul 1172, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1172
(1) Situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende şi situaţia privind dividendele distribuite parţial în cursul anului fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acţionarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.”
5.La articolul 2721, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“b) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.”
Art. III
Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 20 mai 2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 31, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“d) să primească dividende din profitul realizat trimestrial şi, respectiv, anual, proporţional cu participarea la capitalul social;”
2.La articolul 113, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare interimare sau a situaţiei financiare anuale, după caz.”
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 595 din data de 12 iulie 2018

Ai nevoie de ajutor? Scrie-ne!

[wpforms id=”13516″]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *