caracter uno ictu plata in rate

Plata în rate schimbă caracterul uno ictu al unui contract?

10 minute • Ana Maria Matahală • 17 septembrie 2022


În contextul economic actual, când tot mai multe persoane aleg să plătească prețul în rate, apare următoarea întrebare: Cum afectează această modalitate de plată executarea unui contract, mai exact prin raportare la caracterul uno ictu al acestuia?

În cadrul acestui articol vom analiza atât aspectele teoretice, cât și aspectele practice necesare pentru a putea oferi un răspuns la această întrebare.

Unde încadrează doctrina contractele uno ictu?

După modul de executare, contractele pot fi clasificate în contracte cu executare dintr-o dată (=uno ictu) și contracte cu executare succesivă (=pro rata temporis).

tabel plata in rate

Ce înseamnă așadar caracterul uno ictu al unui contract?

Caracterul uno ictu al unui contract se referă la executarea obligațiilor pe care părțile unui contract și le-au asumat printr-o singură prestație și o singură contraprestație.

Exemplu: CONTRACT DE VÂNZARE

Fara titlu

Contractul de vânzare încheiat între doamna Iacob și domnul Albulescu este un contract cu executare dintr-o dată.

De ce?

 1. Există o singură prestație, care constă în transmiterea proprietății apartamentului.
 2. Există o singură contraprestație, care constă în plata prețului.

Relevante în această situație sunt două articole din Codul civil.

Art. 1555: Ordinea executării obligaţiilor

(1)Dacă din convenţia părţilor sau din împrejurări nu rezultă contrariul, în măsura în care obligaţiile pot fi executate simultan, părţile sunt ţinute să le execute în acest fel.

(2)În măsura în care executarea obligaţiei unei părţi necesită o perioadă de timp, acea parte este ţinută să execute contractul prima, dacă din convenţia părţilor sau din împrejurări nu rezultă altfel.

💡 Pe scurt, părțile unui contract își vor executa obligațiile simultan.

Codul civil menționează și câteva excepții:

 • dacă părțile au prevăzut contrariul;
 • dacă din împrejurări rezultă contrariul;
 • dacă executarea obligației uneia dintre părți necesită mai mult timp, caz în care această parte trebuie să execute prima.

Art. 1495: Data plăţii

(1)În lipsa unui termen stipulat de părţi sau determinat în temeiul contractului, al practicilor statornicite între acestea ori al uzanţelor, obligaţia trebuie executată de îndată.

(2)Instanţa poate stabili un termen atunci când natura prestaţiei sau locul unde urmează să se facă plata o impune.

💡 Pe scurt, obligațiile asumate trebuie executate imediat.

Codul civil a prevăzut și câteva excepții:

 • părțile au prevăzut altfel;
 • rezultă contrariul din practicile părților;
 • rezultă contrariul din uzanțe;
 • instanța stabilește un alt termen. </aside>

Conform regulii prevăzute în articolele de mai sus, transmiterea proprietății asupra apartamentului și plata prețului în legătură cu care părțile s-au înțeles trebuie să se realizeze în momentul încheierii contractului.

Ce se întâmplă însă dacă părțile s-au înțeles ca plata prețului să se realizeze în rate?

Ce înseamnă plata în rate?

Părțile unui contract pot, din diverse motive (de regulă de natură economică), să convină asupra plății în rate.

În acest caz, va exista tot o singură contraprestație, ce constă în plata prețului, doar că aceasta se va face treptat, pe o perioadă mai lungă de timp, în mai multe tranșe.

Spre exemplu, în situația contractului de vânzare descris mai sus, doamna Iacob și domnul Albulescu ar fi putut să prevadă în contract:

🖊️ Prețul total al apartamentului va fi achitat de către domnul Albulescu în tranșe lunare egale. Prima tranșă va fi plătită în momentul semnării contractului, iar următoarele vor fi plătite între 1 și 5 a fiecărei luni.

Această clauză NU contravine nici art. 1555 C. civ., nici art. 1495 C. civ., întrucât ambele texte de lege prevăd posibilitatea ca părțile să deroge de la regula executării simultane și imediate a obligațiilor asumate.

Plata în rate afectează caracterul uno ictu al unui contract?

Răspunsul este NU.

În momentul în care privim un contract și ne interesează să aflăm dacă acesta este cu executare dintr-o dată sau cu executare succesivă nu trebuie să ne raportăm doar la durata pe care a fost încheiat contractul.

💡 Ceea ce este esențial să analizăm este câte prestații și câte contraprestații presupune contractul respectiv.

În ceea ce privește plata în rate, aceasta nu schimbă caracterul uno ictu al unui contract, deoarece prestația cumpărătorului rămâne una singură, constând în plata prețului, chiar dacă acesta o va executa în mod eșalonat.

💡 Atenție!

NU este afectat caracterul uno ictu al contractului de vânzare în care plata se realizează în rate nici dacă părțile convin ca transferul de proprietate să se realizeze în momentul achitării ultimei tranșe din plata prețului.

Plata în rate versus plata chiriei

Pentru a evidenția faptul că plata în rate în cazul unui contract de vânzare nu afectează calificarea acestui contract drept unul cu executare dintr-o dată este necesară realizarea unei comparații cu situația plății chiriei.

După cum am menționat încă de la începutul articolului, contractul de locațiune (=închiriere) este un contract cu executare succesivă.

De ce?

În urma încheierii acestui contract, când părțile au prevăzut o chirie lunară, în fiecare lună se naște atât obligația proprietarului de a-i permite chiriașului să locuiască în imobilul respectiv (prestație), cât și obligația chiriașului de a plăti chiria (contraprestație).

Prin urmare, plata chiriei lunare nu presupune existența unei singure contraprestații în legătură cu care părțile au convenit să se execute treptat, ca în cazul plății în rate. Plata chiriei în fiecare lună reprezintă realizarea mai multor contraprestații.

De ce mă interesează acest aspect în practică?

Este important de știut faptul că un contract cu executare dintr-o dată pentru care părțile aleg plata în rate rămâne un contract cu executare dintr-o dată dat fiind interesul practic pe care clasificarea dintre contract uno ictu și contract cu executare succesivă o are.

Pot recurge la rezoluțiune sau la reziliere? 🤔

Dacă o parte nu își execută, în mod culpabil, obligația pe care și-a asumat-o prin contract, partea îndreptățită poate recurge la rezoluțiune în cazul contractului cu executare dintr-o dată.

În cazul contractului cu executare succesivă remediul pentru neexecutarea din vina debitorului a obligației acestuia este rezilierea.

💡 Rezoluțiunea contractului presupune desființarea acestuia cu efect retroactiv. Practic, se va considera că respectivul contract nu a fost niciodată încheiat.

Rezilierea presupune de asemenea desființarea contractului, însă doar pentru viitor.

Pot revoca în mod unilateral contractul? 🤔

Răspunsul este NU dacă ne referim la un contract cu executare dintr-o dată, fiind necesar acordul ambelor părți.

Răspunsul este DA în cazul contractele cu executare succesivă.

💡 Revocarea unui contract se realizează printr-un act juridic prin care partea/părțile care doresc acest lucru lipsesc de efecte juridice respectivul contract. Practic, contractul încetează.

Ea poate fi unilaterală (necesită manifestarea de voință a unei singure părți) sau convențională (presupune un acord între părți).

Pot suspenda executarea contractului din motive de forță majoră? 🤔

Răspunsul este DA în cazul contractelor cu executare succesivă.

Legea prevede această posibilitate doar în cazul acestui tip de contracte. Spre exemplu, în cazul contractelor de asigurare, când pe durata cât asiguratul nu își plătește primele de asigurare, executarea obligațiilor se suspendă. Un alt exemplu este contractul individual de muncă. Acesta se suspendă pe perioada concediului de maternitate al salariatei.

💡 Conform art. 1351 alin. (2) C.civ.: Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Ce efecte produce nulitatea contractului? 🤔

Răspunsul: depinde de tipul de contract.

Nulitatea contractelor cu executare dintr-o dată produce efecte doar pentru viitor.

Nulitatea contractelor cu executare succesivă produce efecte și pentru trecut (=are caracter retroactiv).

💡 Nulitatea unui contract reprezintă o sancțiune care conduce la desființarea contractului. Practic, contractul care a fost încheiat fără respectarea dispozițiilor legale va fi lipsit de efecte juridice.

Pot invoca impreviziunea? 🤔

Ca regulă, impreviziunea se aplică în cazul contractelor cu executare succesivă.

În mod excepțional, ea poate fi aplicată și contractelor cu executare dintr-o dată, atunci când acestea sunt afectate de un termen sau de o condiție suspensivă.

 • Ce înseamnă că un contract este afectat de un termen?

Termenul este un eveniment viitor și sigur de îndeplinirea căruia depinde fie executarea unui contract, fie stingerea acestuia.

Spre exemplu, un contract de vânzare încheiat la 01.01.2020 va avea un caracter uno ictu și va fi afectat de un termen dacă acesta prevede următoarea clauză:

🖊️Vânzătorul se obligă să transmită proprietatea asupra bunului convenit la data de 01.01.2021.

 • Ce înseamnă că un contract este afectat de o condiție suspensivă?

Condiția suspensivă este un eveniment viitor și nesigur de care depinde nașterea obligațiilor.

Spre exemplu, dacă într-un contract de vânzare este stipulată următoarea clauză:

🖊️Vânzătorul se obligă să transmită proprietatea asupra bunului convenit în situația în care cumpărătorul va obține o notă de trecere la examenul de bacalaureat pe care cel din urmă îl va susține în anul 2025.

💡 Impreviziunea NU poate fi invocată în cazul unui contract cu executare dintr-o dată care NU este afectat nici de un termen, nici de o condiție suspensivă.

💡 Impreviziunea, reglementată la art. 1271 C. civ., constă într-o împrejurare neașteptată care conduce la un dezechilibru din punct de vedere economic între prestația și contraprestația la care părțile unui contract s-au obligat.

Ce se întâmplă dacă alegem pentru plata prețului sistemul BNPL (buy now pay later)?

Sistemul BNPL (=cumperi acum, plătești mai târziu) constă în posibilitatea clienților de a primi produsul, de a-l testa, iar dacă ulterior se decid să îl păstreze, să achite prețul pe o perioadă de câteva săptămâni/luni.

Dacă o persoană, după ce a testat produsul, alege să îl păstreze, plata prețului făcându-se în sistemul BNPL, contractul de vânzare încheiat este tot cu executare dintr-o dată.

 • Prestația vânzătorului este unică: transmiterea proprietății bunului.
 • Contraprestația cumpărătorului este unică: plata prețului.

Concluzie

Plata în rate a prețului nu afectează caracterul uno ictu al unui contract. Prin urmare, dacă părțile unui contract aleg să recurgă la această modalitate de plată, acestea vor aplica, în caz de nevoie, regulile prevăzute pentru contractul cu executare dintr-o dată, clasificare al cărei interes practic l-am expus în cadrul acestui articol.

Fotografie creată Karolina Grabowska de pe Pexels.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *