pexels andrea piacquadio 3830745

Tot ce trebuie să știi despre cum înființezi un ONG în 2021

18 minute • Elena-Ștefania Iamandi • 11 decembrie 2020


Un ONG, indiferent că vorbim despre asociații, fundații sau federații nu se înființează atât de ușor precum o societate cu răspundere limitată sau o persoană fizică autorizată. Și nici nu se face totul 100% online. Mai ales că au niște specificități pe care le vom aborda în cele ce urmează. Însă începând 5 decembrie 2020, legislația a devenit mai relaxată și cu ocazia asta procedurile sunt mai ușoare. Să vedem, așadar, cum înființezi un ONG în 2021.

Ce sunt asociațiile și fundațiile?

Asociațiile și fundațiile sunt organizații neguvernamentale prin care persoanele fizice și persoanele juridice desfășoară anumite activități de interes general, în interesul colectivității sau în interesul lor personal nepatrimonial.

În caz că te întrebi dacă oricine poate constitui o asociație sau o fundație, răspunsul este NU. Partidele politice, sindicatele și cultele religioase NU pot constitui asociații sau fundații.

Despre Asociații

Cum constitui o asociație și de câte persoane am nevoie?

Dacă vrei să înființezi un ONG ca asociație, ai nevoie de cel puțin trei persoane cu care vei face o înțelegere pentru a pune în comun, fără drept de restituire, contribuția materială, cunoștințele sau aportul vostru în muncă pentru a realiza activități în interes general, în interesul colectivității sau în interesul vostru personal nepatrimonial. În baza art. 211 din NCC, minorii nu pot fi membri în Consiliul Director sau Cenzor, ori în Comisia de Cenzori a unei asociatii / fundatii. Persoanele fizice pot constitui o asociație/fundație, fără a dobândi statutul de persoane juridice, dacă scopul permite această situație.

Cum înscriu o asociație și cine poate formula cererea de înscriere a asociației?

Pentru a dobândi personalitate juridică, asociația se înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul, de către oricare dintre membrii asociației, pe bază de împuternicire. Împuternicirea se poate da inclusiv prin prima formă a statului.

Găsești aici toate judecătoriile din România.

De asemenea, pentru a dobândi personalitate juridică, membrii trebuie să încheie printr-un act sub semnătură privată, statutul asociației.

Astfel, scăpăm de autentificarea la notar sau atestarea dată de un avocat pentru statut. Doar semnăm și gata.

Ce cuprinde statutul asociației ?

Conform art. 6, alin (2) din Ordonanța nr. 26/2000, atunci când înființezi un ONG, statutul asociației cuprinde:

a) datele de identificare ale membrilor asociați: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate și, după caz, domiciliul sau reședința ori adresa sediului social;

b) exprimarea voinței de asociere și precizarea scopului și a obiectivelor asociației;

c) denumirea asociației;

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației; activul patrimonial este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților, în cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;

g) componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale asociației;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) modul de dobândire și de pierdere a calității de asociat;

j) drepturile și obligațiile asociaților;

k) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

l) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;

m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea dispozițiilor art. 60;

n) semnăturile membrilor asociați,  acestea pot fi fie olograf, fie electronice (dacă au așa ceva);

Dacă o să intri pe Registrul Național al ONG-urilor, aici, o să vezi mai multe idei si direcții cu privire la scopul asocierii și domeniul de activitate.

Documente necesare pentru o asociație

Începând cu data de 5 decembrie 2020, când înființezi un ONG cererea pentru dobândirea personalității juridice pentru asociații va fi taxată cu suma de 100 de lei (conform Ordonanței de urgență nr. 80/2013).

Conform art. 7 alin (2) din Ordonanța 26/2000, vei avea nevoie de:

a) statutul asociației, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h);

b) actele doveditoare ale sediului, adică contractul de comodat sau de închiriere dintre proprietar și asociație, precum și cele privind patrimoniul inițial doar în cazul aportului în natură constând în bunuri imobile;

c) copii certificate ale actelor de identității membrilor asociați (adică scrii pe ele conform cu originalul) și ale membrilor consiliului director;

d) declarație pe propria răspundere a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. În cazul asociațiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora și conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

e) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

În urma verificărilor legalității cererii de înscriere și a documentelor, vei primi un certificat de înscriere care va conține: denumirea asociației, sediul, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Conform art. 8, alin. 1 din O.G 75/ 2001, vei avea nevoie și de cazier fiscal de la ANAF, pe care îl poți obține din spațiul virtual privat sau te duci la orice secție a ANAF cu cererea de aici și copie după buletin.

Despre Fundații

Cum constitui o fundație și de câte persoane am nevoie?

Ca să înființezi un ONG drept o fundație ai nevoie de cel puțin o persoană și de un act juridic între vii ori pentru cauză de moarte. (Actele pentru cauză de moarte își produc efectele doar la moartea autorului – de exemplu, testamentul)

Valoarea totală a patrimoniului trebuie să fie de cel puțin de 10 ori salariul minim brut, în momentul în care decizi să constitui fundația. Bineînțeles că există și o excepție, în cazul în care fondurile sunt utilizate de o altă asociație sau fundație, pentru a sprijini programul acestora, valoarea totală a patrimoniului poate să fie de două ori salariul minim pe economie. Potrivit HG 935 din 13.12.2019, salariul minim brut pe 2020 este de 2.230 de lei, iar începând cu 2021 e posibil ca acesta să crească cu 100 de lei.

Cum înscriu o fundație și cine poate formula cererea de înscriere a fundației?

Pentru a dobândi personalitate juridică, când înființezi un ONG, fondatorii trebuie să încheie statutul fundației, prin act sub semnătură privată.

Ce conține statutul fundației?

Conform art. 16. alin. (2) din Ordonanța nr. 26/2000, când înființezi un ONG, statutul fundației trebuie să conțină:

a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea și codul de identificare fiscală a persoanei juridice și, după caz, domiciliul/reședința ori adresa sediului social;

b) explicitarea scopului și a obiectivelor fundației;

c) denumirea fundației;

d) sediul fundației;

e) durata de funcționare a fundației – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al fundației. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a statutului este obligatorie;

g) componenta nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare și control ale fundației ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

h) persoana sau persoanele împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

i) categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;

j) atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale fundației;

k) procedura de desemnare și de modificare a componentei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației;

l) destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației, cu respectarea dispozițiilor art. 60;

m) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.

Documente necesare pentru o fundație 

La fel ca și în cazul asociațiilor, când înființezi un ONG începând cu 5 decembrie 2020, cererea pentru dobândirea personalității juridice va fi taxată cu suma de 100 lei (conform Ordonanței de urgență nr. 80/2013).

Pe lângă această taxă, art. 17. alin. (2) din Ordonanța nr. 26/2000 menționează ca fiind necesare următoarele documente:

a) statutul, într-o singură copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana împuternicită în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h);

b) acte doveditoare ale sediului și patrimoniul inițial;

c) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identității fondatorilor și membrilor consiliului director;

d) declarație pe propria răspundere a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundației, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Dispozițiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, cetățenia, domiciliul sau reședința. În cazul fundațiilor constituite/conduse doar din persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației pe propria răspundere atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale căror date de identificare sunt cuprinse în documentele din dosar, caz în care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora și conform regulilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare;

e) dovada disponibilității denumirii eliberată de Ministerul Justiției sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia.

În cazul fundațiilor, la fel ca și în cazul asociațiilor, vei avea nevoie de un cazier fiscal (am scris mai sus despre cum îl poți obține).

Proceduri comune pentru asociații și fundații

Unde pot avea sediul asociațiile și fundațiile?

Când înființezi un ONG, poți alege ca sediul să fie în locuința ta sau a unei persoane apropiate, ori într-un spațiu închiriat special pentru asta, în schimb nu poți alege ca locație cabinetul unui avocat. Aici vei avea nevoie și de un contract de comodat sau de închiriere între proprietar și asociație.

Acum probabil te întrebi dacă ai nevoie de acordul vecinilor, răspunsul este NU în cazul în care faci o declarație pe proprie răspundere că nu desfășori activități la sediu.

Rezervarea denumirii (e același procedeu atât pentru asociații, cât și pentru fundații)

Va trebui să alegi o denumire pentru asociația ta, iar aceasta nu poate fi identică sau asemănătoare cu denumirea altei asociații deja existente. De asemenea, nu poți alege nici o sintagmă sau un cuvânt care ar putea fi confundate cu anumite instituții publice. (De exemplu, nu poți include cuvântul „jandarmerie” în denumirea asociației tale). Iar în cazul în care vrei să folosești cuvinte precum „național”, „român”, vei avea nevoie de acordul Secretarului General al Guvernului.

Pentru a rezerva denumirea până să înființezi un ONG, taxa este de 36 lei, iar valabilitatea este de 6 luni. Pentru prelungirea rezervării, taxa este de 18 lei, iar valabilitatea este de 3 luni.

Poți verifica similaritatea denumirii aici, unde ai o situație cu toate persoanele juridice fără scop patrimonial.

Aici găsești cererea pentru acordarea disponibilității denumirii.

Cererea va fi depusă la Registratura Generală din cadrul Ministerului Justiției, dar poate fi transmisă și prin poștă sau online la adresa ongmj@just.ro. Termenul de soluționare este de 30 de zile din momentul în care cererea este primită.

Răspunsul cererii va fi preluat de la Ministerul Justiției în 5 zile, sau va fi trimis prin poștă.

Despre Federații

Ce este o federație?

O federație este o organizație formată din două sau mai multe asociații și fundații pentru a susține activități de interes general, în interesul colectivității sau în interesul lor personal nepatrimonial.

Cum înscriu o federație?

Va trebui să depui o cerere de înscriere la tribunalul în circumscripția căruia va avea sediul federația ta.

Cum obțin statutul de utilitate publică pentru asociație/fundație/federație?

Conform art. 38. alin (1) din Ordonanța nr. 26/2000, va trebui să îndeplinești următoarele condiții:

 • să desfășori o activitate în interes general sau în interesul unei colectivități;
 • să funcționezi de minim 3 ani și să îți fi îndeplinit o parte din obiective;
 • să prezinți raportul de activitate din care să rezulte desfășurarea unei activități anterioare semnificative, împreună cu situațiile financiare anuale și bugetele de venituri și cheltuieli din ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii pentru recunoașterea statutului de utilitate publică;
 • să deții un patrimoniu, logistică, membri și personal angajat;
 • trebuie ca valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte să fie cel puțin egală cu valoarea patrimoniului inițial SAU de 3 ori valoarea salariului brut pe țară;
 • să faci dovada existenței unor contracte de colaborare și parteneriate cu instituții publice sau asociații ori fundații din țară și din străinătate;
 • să faci dovada obținerii unor rezultate semnificative în ceea ce privește scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorități competente din țară sau din străinătate, care recomandă continuarea activității.

Dacă împlinești toate aceste condiții, va trebui să adresezi o cerere Secretarului General al Guvernului, care în termen de 15 zile o va trimite organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărei sferă de competență își desfășoară activitatea.

În baza reglementării anterioare, la propunerea autorității administrative, Guvernul României putea să scutească de la îndeplinirea condițiilor mai sus menționate, în cazul în care asociația/fundația e rezultatul unei fuziuni între două sau mai multe asociații/fundații preexistente, sau în cazul în care fiecare dintre asociațiile/fundațiile preexistente ar fi îndeplinit condițiile și ar fi formulat solicitarea în mod independent.

Ce trebuie să conțină cererea pentru a obține statutul de utilitate publică?

Conform alin. 1 din art. 38 din Ordonanța 26/2000, cererea trebuie să includă următoarele documente:

a) copii de pe statutul asociației sau fundației;

b) copie de pe dovada dobândirii personalității juridice;

c) dovada privind bonitatea asociației sau fundației, emisă de banca la care are deschis contul;

d) copie de pe dovada privind situația juridică a sediului asociației sau fundației;

e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul și codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociația sau fundația colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoașterea statutului de utilitate publică;

f) situațiile financiare anuale și bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;

g) lista persoanelor angajate și copii de pe contractele de muncă ale angajaților;

h) copii de pe convențiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare și altele asemenea.

De unde obțin venituri pentru asociație/federație?

Aici ai mai multe opțiuni după ce înființezi un ONG : îți poți susține asociația din: cotizațiile membrilor, dobânzi și dividende, venituri realizate din activități economice directe (poți desfășura orice altă activitate economică dacă are caracter accesoriu și legătură directă cu scopul principal al persoanei juridice), donații, sponsorizări, legate, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dar și din alte venituri prevăzute de lege.

Ce trebuie să faci după ce iei actele de la judecătorie?

După ce iese ONG-ul de la judecătorie, nu uita să ceri și legalizarea hotărârii prin care s-a admis înființarea propriu-zisă.

Costă 5 lei pentru fiecare exemplar pe care îl vrei și trebuie plătită anterior depunerii cererii, exact în contul în care ai plătit și taxa de înființare.

Apoi, cu următoarele documente:

 • Hotărâre legalizată
 • Certificat
 • Formular 010
 • Contract de comodat / închiriere

Ca să înființezi un ONG până la capăt, te duci la ANAF unde ai sediul si depui documentele astea ca sa-ti iasă certificatul fiscal, care arată așa:

Certificat-inregistrare-fiscala | Fundatia Protect Just

TIPS & TRICKS 

Cum pot schimba statutul asociației sau al fundație?

Cererea trebuie să fie însoțită de hotărârea adunării generale și depusă de către persoana/persoanele împuternicite. Mai apoi, aceasta se înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătoria în a cărei circumscripție se află asociația, respectiv fundația. Taxa pentru această schimbare este de 100 de lei.

Cum pot schimba sediul asociației sau a fundației?

Cererea trebuie să fie însoțită de hotărârea consiliului director, de către persoana sau persoanele împuternicite. În cazul acesta, schimbarea trebuie menționată atât la Registrul asociațiilor și fundației care se află la judecătoria vechiului sediu, cât și la cel aflat la judecătoria sediului nou. Copia prin care este dovedită schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei noului sediu. Taxa pentru această schimbare este tot de 100 de lei.

Prin urmare depui documentele la judecătoria veche și se duce automat către cea nouă. Spre exemplu, dacă ai sediul în Sectorul 1 și îl muți în Sectorul 2, depui documentele de schimbare în Sectorul 1 și se duc automat în Sectorul 2.

Pot fi schimbate datele de identificare ale beneficiarului real?

Da, însă va trebui să comunici Ministerului Justiției datele de identificare în termen de 30 de zile de la data modificărilor.

În cazul în care asociația sau fundația sunt conduse doar de persoane fizice, iar beneficiarii reali sunt cei prevăzuți în statut, nu ești obligat să depui declarație privind modificările aduse pentru că Ministerul justiției va completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali.

În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară,  consiliul director va împuternici o persoană pentru a transmite datele de identificare ale beneficiarului real. Declarația poate fie semnătură privată, fie semnătură electronică și poate fi trimisă atât prin mijloace electronice (cu semnătură electronică, dacă ai una), cât și prin poștă sau curier.

Pot obține sprijin din partea autorităților publice?

Da, autoritățile publice îți pot oferi fie un sediu, fie un teren pentru desfășurarea activității. Așadar, fă o cerere către primărie.

Cum pot fi dizolvate?

Asociațiile și federațiile pot fi dizolvate de drept, prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, ori prin hotărârea adunării generale. Fundațiile, în schimb, se dizolvă de drept sau prin hotărârea judecătoriei.  În reglementarea anterioară, persoana juridică înceta de a avea ființă prin comasare, divizare sau dizolvare, însă aceasta nu înceta în cazul în care o parte din patrimoniul ei nu se desprindea și se transmitea la una sau mai multe persoane juridice existente.

Persoanele juridice străine fără scop patrimonial pot fi recunoscute și în România

Persoanele juridice străine fără scop patrimonial vor fi recunoscute prin aprobarea Guvernului, iar mai apoi vor fi înscrise în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la Tribunalul București.

Pe lângă cererea de înscriere, acestea vor avea nevoie de următoarele documente:

 • Act de constituire în statul a cărei naționalitate o are persoana juridică;
 • Statutul;
 • Hotărârea organului de conducere, prin care se solicită recunoașterea în România;
 • Statutul viitoarei reprezentanțe in România, incluzând prevederi în legătură cu sediul, capacitatea juridică și persoanele care reprezintă persoana juridică străină;
 • Hotărârea Guvernului României prin care se aprobă cererea de recunoaștere a persoanei juridice în România

Poză de Andrea Piacquadio pe Pexels

8 răspunsuri

 1. bună ziua,

  În articol spuneți că ar fi necesar cazierul fiscal, dar acesta nu e în lista documentelor necesare.

  Ce facem cu el?

  Mulțumesc

 2. In cazul in care contractul de comodat privitor la sediu inceteaza(prin expirarea termenului fixat) si nu e reinnoit(deci nu mai exista sediu), asociatia se va dizolva de drept?

 3. Pentru dobandirea personalității juridice( pt o asociatie) este ok daca nu depun dovezi privind patrimoniul ( bani sau in natura) , il trec in statut si il depun ulterior in contul asociatiei?

 4. Pot înființa în România o asociație non-profit cetățeni cu dublă cetățenie, română și canadiană și care dețin doar pașaport și nu carte de identitate?
  Vă mulțumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *